Adatkezelési tájékoztató

 

GDPR - Adatvédelemi nyilatkozat

 

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A(z) Next-Time Kft.  – továbbiakban Vállalkozás - jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozás tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Cégnév: Next-Time Kft.

Székhely: Budapest 1089 Gaál Mózes utca 5-7

Adószám: 13717641-2-42

Cégjegyzék szám: Cg. 01-09 869598,

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: info@itstimeshop.hu

Telefonos elérhetőség: +36-146 82295

Számlaszám: 11714006-20433000

www.itstimeshop.hu

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Annak érdekében, hogy minél magasabb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk, az Önnel és más ügyfelekkel, valamint más felekkel folytatott interakcióinkból származó információkat használjuk fel.

Mivel tiszteletben tartjuk a magánéletet, olyan eljárásokat hajtottunk végre, amelyek biztosítják, hogy személyes adatait biztonságos és felelősségteljes módon kezeljék.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot annak érdekében tettük közzé, hogy elmagyarázhassuk adatgyűjtési gyakorlataikat és az Ön által adott információk gyűjtésének és felhasználásának módjáról szóló döntéseket.

Mivel folyamatosan fejlesztjük a itstimeshop.hu weboldalt, és használjuk, az informatika által kínált technológiai fejlődésnek a lehetőségeit ez az adatvédelmi irányelv valószínűleg megváltozhat a későbbiek folyamán. Ezért arra ösztönözzük Önt, hogy kísérje figyelemmel ezt a leírást, hogy megértse aktuális adatvédelmi irányelveinket.


Jogos érdek

A vállalkozás jogos érdeke alá eső adatkezelés vonatkozik a 3. féllel például Facebook, Google történő partneri kapcsolat amelyeken keresztül tájékoztatjuk Önt a szolgáltatásainkról. Elektronikus kereskedelem lévén az kiemelt mód, hogy elérjük a vásárlói réteget. Amennyiben nem szeretne ebben részt venni úgy a Facebook, Google beállításaiban meg tudja ezt határozni. Amennyiben ezzel nem boldogulna, kérjük írjon emailt az info@itstimeshop.hu ügyfélszolgálati email cmünkre, hogy segíthessünk.

Jogos érdek alá eső adatkezelés vonatkozik a statisztikai adatgyűjtésre. A statisztikai adatgyűjtés a mi weblapunkon belül történik, személyt semmilyen beazonosítható módon nem kötünk az adatokhoz. Statisztika szükséges, hogy versenyképesek maradhassunk, és hogy jobbá tegyük a weblapunkat, illetve növeljük a vásárlási élményt.

 

Összegyűjtött adatok:

A következő információkat gyűjtjük össze:

- név

- kapcsolati adatokat, (beleértve az e-mail címet)

- demográfiai információk, a preferenciák és az érdeklődés, vagy ajánlatokkal kapcsolatos egyéb információk. Ezeket mind névtelenül és számunkra nem felismerhető módon teszik azok a vállalatok akiknél Ön elfogadta az ilyen típusú adatkezelést.

Elkötelezettek vagyunk annak a biztosítására, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek. A jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetési eljárásokat vezettünk be az interneten gyűjtött információk védelmére és biztonságossá tételére.

Külső vállalatok számára is közzétehetjük azokat az információkat, amelyek segítenek az Ön részére kínált termékek és szolgáltatások nyújtásában. Például együttműködhetünk külsős céggel:

a) kezelhesse az ügyfélinformációk adatbázisát;

b) segítsen nekünk az e-mailek terjesztésében;

c) közvetlen marketing és adatgyűjtés támogatása;

d) tárolni és elemezni;

d) a csalás megelőzését; és

e) egyéb szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók melyek célja, hogy segítsenek üzleti potenciálunk maximalizálásában.

Ezeket a szolgáltatókat, külső cégeket kértük, hogy bizalmasan kezeljék az általuk megosztott összes információt, és csak azokat az információkat használják fel, amelyek elkerülhetetlenek hogy a velük kötött megállapodásainkban foglaltakat teljesítsék.


ADATKEZELŐK

(1) A Vállalkozás az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatkezelőket vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

Weblap üzemeltetés, Tárhelyszolgáltatás:

2) Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
Simple Cloud Ltd.
BN3 3DB Brighton & Hove, 1 Hova Villas, England UK
Adószám: 16075 15881
Cégjegyzékszám: 9370420
Levelezési cím: 3395 Demjén, Szépasszonyvölgy u. 12.
Pető Róbert
+36302183519
office@quickstudiogroup.com 

 

Csomagkézbesítés:

ExpressOne Hungary Kft.

Székhelye: Budapest, Európa u. 12, 1239

Telefon:+36 1 8 777 400

ugyfelszolgalat@expressone.hu

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

(+36 29) 88 66 70

info@gls-hungary.com


FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.


2. Szerződés teljesítése

1. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.                   

2. A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3.  Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4. Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.         

5. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

6. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

7. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.


1. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.         

2. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.                   

3. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.


AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja a Vállalkozás:

Az érintettnek joga van:

1. A tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,      

2. Arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,            

3. Adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,            

4. Az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,           

5. Az adathordozhatósághoz,            

6. Tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.         

7. Mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,         

8. A felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,            

Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410.,

www:http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu            

9.   Felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,          

10. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz          

11. Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz


Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:                          

1. Az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;                           

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;                            

3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;                             

4. Az érintett személyes adatok kategóriái;                             

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;                             

6. Adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely   nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a Rendelet 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

 

Az érintett további jogai

·        Az érintett adathozzáférési joga

·        Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

·        Az adatkezelés korlátozásához való jog

·        Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

·        Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga


KORLÁTOZÁSOK

(1) Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:              

·        nemzetbiztonság;

·        honvédelem;

·        közbiztonság;

bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;                    

az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;            

·        a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

·        a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

·        az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

·        az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;    

·        polgári jogi követelések érvényesítése.


AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


Cookie-val összefüggő adatkezelés

(1) A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Hogyan használjuk a Cookie-kat és a web beaconokat?

A cookie egy kis fájl, amely engedélyt kér arra, hogy a számítógép merevlemezére települjön. Ha Ön egyetért, a fájl hozzáadásra kerül, és a cookie segíti a webes forgalom elemzését, vagy megismerheti Önt, amikor meglátogat egy adott webhelyet. A cookie-k lehetővé teszik a webes alkalmazások számára, hogy személyesen reagáljanak Önre. A webes alkalmazás saját szükségleteire vonatkozó információk összegyűjtésével és emlékezésével testreszabhatja működését az Ön igényeihez.

Forgalomnapló cookie-kat használunk annak meghatározására, hogy mely oldalakat használjuk. Ez segít nekünk a weboldal forgalmának adatainak elemzésében és honlapunk fejlesztésében annak érdekében, hogy az ügyfelek igényeihez igazodjanak. Ezt az információt csak statisztikai elemzés céljából használjuk fel, bármiféle beazonosítást nélkülöző

Összességében a cookie-k segítenek abban, hogy jobb honlapot biztosítsunk Önnek, lehetővé téve számunkra, hogy nyomon kövessük azokat a lapokat, amelyek hasznosak és amelyek nem. A cookie semmilyen módon nem biztosít számunkra hozzáférést a számítógéphez vagy az Önnel kapcsolatos információkhoz, kivéve azokat az adatokat, amelyeket megosztott velünk.

Választhat, hogy elfogadja vagy elutasítja a cookie-kat.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző beállításait általában a cookie-k elutasításához használhatja. Ez megakadályozhatja, hogy teljes mértékben kihasználja a weboldal előnyeit.

A "web beacon" vagy a "pixel tag" vagy a "clear gif" általában egy egy pixeles kép, amelyet a számítógép vagy a mobil eszközről egy weboldalra továbbítanak.

Cookie-kat és webes jelzőket használunk, hogy nyomon kövessék a bevásárlókosárban szereplő adatokat, és emlékezzenek Önre, amikor visszatér a weboldalra, valamint azonosítja azokat a lapokat, amelyekre rákattintott a webhelyünkre történő látogatása során, valamint azon weboldal nevét amiről átlépett közvetlenül az itstimeshop.hu webhelyre. Ezeket az információkat felhasználva javítjuk weboldalunk tervezését, termékválasztékát, ügyfélszolgálatát és speciális promócióit. Természetesen letilthatja a cookie-kat és web beaconokat a számítógépén, jelezve ezt a böngésző beállításaiban vagy beállításai menüiben. Lehetséges azonban, hogy webhelyünk egyes részei nem fognak megfelelően működni, ha letiltja a cookie-kat. Webes irányjelzőket és más technológiákat is használhatunk annak érdekében, hogy nyomon követhessük, hogy kommunikációink elérik-e Önt, mérjük hatékonyságukat, vagy esetleg gyűjtenek bizonyos, nem személyes adatokat a számítógépéről, eszközéről vagy böngészőjéről annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számunkra a jobb tervezést, jövőbeli kommunikációt.

Szerződhetünk olyan harmadik felekkel, akik cookie-kat és webes beaconokat használhatnak, és adatokat gyűjthetnek nevünkben, vagy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a hitelkártya feldolgozás (pl. OTP), szállítás pl.(GLS), promóciós szolgáltatások vagy adatkezelés. Hívjuk ügyfélszolgálati partnereinknek. Ezeket a harmadik feleket tiltja a velük kötött szerződésünk, hogy az információkat mással vagy más partnerekkel megosszák.

A cookiek általi adatkezelés jogalapja az webshop jogos érdeke. Mely biztosítja az üzletszerzéstől a szerződés teljesítéséig a rendszerfolyamat működését. Amennyiben ez a rendszerfolyamat megszakad az a versenyképesség csökkenését eredményezi. Ami ptk., az e-kereskedelmi tv és a GVH szabályozásával ellentmondó.

A lentebb található módon tudja szabályozni, hogy milyen cookie-kat fogad el és mely oldalaktól.


Regisztráció, Hírlevél feliratkozás

(1) Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó.

(5) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(6) Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

(9) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.


Direkt Marketing

(1) A Vállalkozás direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozás személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(4) Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(6) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(7) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.


Webáruház

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a fenti rendelkezések az irányadók.

(2) A Vállalkozás weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, telefonszáma, belépési jelszava, bankszámlaszáma.

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki a Vállakozás webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a Vállalkozás székhelye.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.


SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses kapcsolatot létesítenek.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.


Az itstimeshop partnere hirdetési cégeknek, hogy hirdetéseiket a saját oldalaikon az interneten helyezzék el. Ezek a hirdetési cégek névtelen információkat gyűjtenek a weboldalunkon tett látogatásainkról. Ez a technológia magában foglalja a harmadik féltől származó cookie-k használatát, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy személyre szabott hirdetéseket fejlesszenek ki, hogy azok közvetlenül kapcsolódjanak az Ön számára érdekes ajánlatokhoz. A Hirdetési partnereink oldalán kiválaszthatja, hogy kizárja ezt a szolgáltatást. Hirdetési partnereink:

- Facebook

- Google Adwords

- Shopalike


Amennyiben nem szeretnének 3. féltől származó Cookie-t kapni úgy azt a saját böngészőjében illetve az alábbi helyeken letilthatja.

Általánosan kiválasztható:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices


Facebook:

A  facebook marketing beállítását a saját facebook preferenciái között tudja kezelni. A Facebook profiljánál jobbfelső sarokban található legördülő menüben a Beállítások-ra kell kattintani és utána a bal oldali menüben a 'Hirdetések' menüpontra kattintva beállíthatja, hogy kíván-e kapni reklámokat.


Microsoft Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Apple Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Microsoft Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn


Használunk cookie-kat, hogy online marketinget biztosítsunk az Ön érdekeinek és preferenciáinak megfelelően. Amennyiben nem iratkozik fel hírlevélre akkor ennek megfelelően nem lesz részese az online marketing kampányainknak.

Mivel az emaillisták gyakran elkészülnek az ajánlatok előtt (akár néhány hónappal az ajánlatot megelőzően), továbbra is kaphat ajánlatokat, miután elküldte nekünk kérését, hogy ne használjuk az adatait meghatározott marketing célokra. Ezekből a listákból már kiszedni nem fogjuk tudni. De a következő elkészített hírlevelet már nem fogja megkapni.


AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A Vállalkozás által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket a Vállalkozás adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.


AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a Vállalkozás felel.

(4) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.


Ha bármilyen kérdése van az adataival, vagy az adatvédelmünkkel kapcsolatban, írjon emailt. Érdemben csak azokra az emailekre válaszolunk amit be tudunk azonosítani.

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

NAIH-72982/2014

Törzsvásárlói Program Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),

iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:

 

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

 

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

 

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

 

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

    a) az érintett ahhoz hozzájárul

 

Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.

    kapcsolattartó neve: Szilágyi András

    az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás

    az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

    a kezelt adatok köre: személyes adatok

    az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

 

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

 

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére az itstimeshop. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.