It's Time Shop ékszer és óra, kis-, és nagykereskedés, webáruház

Elállási nyilatkozat

A csere, elállási igény feltétele, hogy a termék HORDATLAN, hibátlan és karcmentes állapotban legyen, illetve a garanciapapír, tartozékok, gyári doboz  és adott esetben a választott ajándék is vissza legyen küldve a csomagban. 

Nem érvényesíthető elállási vagy csere igény olyan egyedi termék esetében, melyet a Vevő kifejezett kérésére, egyedi rendelésére vagy számára egyedileg gyártottunk, továbbá olyan termék esetén sem, amit kifejezetten a vevő kérésére láttunk el egyedi gravírozással. 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Next-Time Kft. 1089 Budapest Gaál Mózes utca 5-7 3.emelet 313., a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozatot kitöltve.


Az elállási nyilatkozat letölthető ITT!

A termék árának visszatérítése minden esetben átutalással történik az Ön által megadott banszámlaszámra. 

 

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Hatály

Tárgyi hatály:
Kiterjed a céghez és azok boltjaihoz személyesen, telefonon vagy írásban
(személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon,
elektronikus levélben) beérkezett valamennyi Panaszt tartalmazó
megkeresésre, amely az üzletszerű tevékenységének végzésével
összefüggésben merül fel. Nem terjed ki a személyes adatokkal kapcsolatban
felmerülő Panaszkezelési tevékenységére, amelyre a Cég Adatvédelmi
szabályzata irányadó.

Alanyi hatály:
Kiterjed a Cég Panaszkezelési eljárással érintett szervezeti
egységeire és munkavállalóira, valamint a jelen szabályzat alapján
meghatározott Panasztevőre és Panaszra.

2. Törvényi hivatkozás

2023. ÉVI XXV. TÖRVÉNY

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések
bejelentésével összefüggő szabályokról

3. A szabályzat hatálya

A szabályzat tárgyi hatálya a Cég tevékenysége keretében a panaszosok részéről felmerült panaszok
kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokra terjed ki.

A szabályzat személyi hatálya alá tartozik a Cég valamennyi szervezeti egysége, illetve valamennyi
munkavállalója, aki a panaszok kezelésére, nyilvántartására hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezik.

4. Alapelvek

A Céggel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak a Cég számára, ezért azok
kezelésének, kivizsgálásának, elemzésének és értékelésének rendjét szervesen be kell építeni a Cég
tevékenységébe.

A Cég a panaszokat és a Panaszosokat mindenfajta megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos
eljárás keretében és szabályok szerint kezeli. A panaszok kezelésének gyorsnak, tisztességesnek és
érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt
mielőbb orvosolni szükséges.

A Cég a panaszkezelés során úgy köteles eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez
mérten elkerülje a jogvita kialakulását.

5. Értelmező rendelkezések

Felügyelet: HR, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Fogyasztó: a Panaszosok közül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok
érdekében eljáró természetes személy.

Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet
meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a
közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.

Meghatalmazás: a Cég természetesen együttműködik a meghatalmazottként eljáró személyekkel,
eljárásuk megkönnyítése érdekében elkészítette és honlapján az elérhetőségek/panaszkezelés
menüpontban közzétette a Cég általi elfogadottsága miatt használni javasolt meghatalmazás mintát,
amely jogi képviselőnek adott meghatalmazás esetén is irányadó. A meghatalmazásnak a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

Panasz: A Cég tevékenységével, szolgáltatásával, termékével, illetve munkatársainak eljárásával
szemben felmerülő minden egyedi bejelentés.

Nem minősül a jelen szabályzat szerinti panasznak, ha természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmet terjeszt elő, vagy a Cégl általános tájékoztatást,
véleményt vagy állásfoglalást igényel, valamint ha a kérése személyes adatainak Cég általi kezelésével
függ össze vagy személyes adatai védelmével kapcsolatos jogosultságot gyakorol, kivéve, ha az
adatszolgáltatási igény vagy kérelem benyújtása során egyben panasznak minősülő kifogás is
előterjesztésre kerül.

Panaszos: Panaszos lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki/amely a Cég alkalmazottja, megbízottja, szolgáltatását igénybe veszi, vagy a
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének
képviselője. A Panaszos általában a Cég ügyfele, alkalmazottja, partnere, de Panaszosnak tekintendő
az a személy is, aki a Cég eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a
szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.

6. A panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egységek

A Cég szervezetén belül a panaszok kezelése az ügyvezető(k) feladata, akik, ezen hatáskörükön belül
közvetlen ellenőrzése mellett – a feladatokat delegálhatják a panaszügyintézéssel foglalkozó
munkatársak számára.

Az panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak felelőssége, hogy a panasz ügyintézése pártatlanul,
megfelelő szakértelemmel és a jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az ügyintézés során a Cég minden munkavállalója köteles tájékoztatást nyújtani a Panaszos számára
jelen Panaszkezelési szabályzatban megfogalmazott szabályokról, követelményekről.

Az ügyvezető(k) kötelessége ellenőrizni a panaszok hatékony kezelésének menetét, továbbá a
szükséges belső információáramlást, valamint a megfelelő nyilvántartást és adatszolgáltatást.
Gondoskodik arról is, hogy a Panaszkezelési szabályzat elérhető legyen valamennyi ügyintéző
különösen a panaszkezeléssel érintett szervezeti egység munkatársai – számára.

7. A panasz bejelentésének módjai:

A panasz benyújtására a Cég az eltérő igények alapján több, a Panaszos által választható lehetőséget
biztosít, így azt levélben, telefonon, elektronikus úton, személyesen írásban vagy szóban, illetve
meghatalmazott útján is lehetővé teszi.

Szóbeli panasz:

A Panaszkezelési szabályzat általános célja, hogy az Ügyfelek és az alkalmazottak elégedettsége és
igényeik magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok
kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon a
közös céges kultúrának, így biztosítva a vitarendezés folyamatos tökéletesítését. A szabályzat
elősegíti, hogy az érintettek véleményüket, panaszukat egyszerűen és eredményesen juttathassák el
a megfelelő fórumok részére, ezzel is támogatva a gyorsabb megoldáshoz való hozzájutást.

Személyesen a Cég 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. székhelyén, nyitvatartási időben hétfőtől
csütörtökig munkanap 9:00 órától 17:00 óráig, pénteken 9:00 és 16:00 között,

Telefonon: +36 1 468 2295; hívásfogadási (nyitvatartási) időben.

Írásbeli panasz:

Személyesen vagy más által átadott irat útján a Cég 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. alatti
székhelyén, munkanap 9:00 órától 17:00 óráig, pénteken 9:00 és 16:00 között,

Postai úton, levelezési cím: Next-Time Kft. 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. 3/313.,

Telefonon +36 1 468 2295,

Elektronikus levélben (
info@next-time.hu elektronikus levélcímen).
A Cég - amennyiben azt a Panaszos kéri - segíti a Panaszost a panasz megfogalmazásában és
benyújtásában. Ennek érdekében lehetővé teszi, hogy a Panaszos az írásbeli panasz benyújtásához
formanyomtatványt alkalmazzon. Emellett elérhetővé teszi a panaszbejelentő nyomtatványt az
ügyfélfogadásra alkalmas helyiségekben, illetve azt a honlapján is közzéteszi.

A Cég köteles a formanyomtatványtól eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadni.

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke a Panaszos aláírása.

A Panaszos eljárhat meghatalmazott útján is. Az írásbeli panasz képviselő, vagy meghatalmazott útján
való benyújtása esetén, a Cég vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért amennyiben a felek
meghatalmazott útján járnak el, akkor a panaszkérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes
személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást.

A Panaszos eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben a Panaszos meghatalmazott útján jár el, a
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

8. A panasz kivizsgálása:

Amennyiben a panasz kivizsgáláshoz a Cégnek a Panaszosnál rendelkezésre álló további – így
különösen a Panaszos azonosításához szükséges, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos –
információra van szüksége, haladéktalanul felveszi Panaszossal a kapcsolatot, és beszerzi azt.

A nem személyesen vagy egyébként a benyújtási jogosultság megállapítására nem alkalmas módon
történő benyújtás esetén a Cég kérheti a panasz benyújtásának utólagos megerősítését.

A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban nem vehet részt a Cég olyan alkalmazottja, aki a
sérelmezett intézkedésben vagy döntésben érdemi módon részt vett.

A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint a Cég biztosítja a Panaszos által beszélt és
értett nyelven történő panaszügyintézést.

A Cég a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el,
és azt írásba foglalva továbbítja a Panaszos részére a panasz közlését követő 30 napon belül. Ha a
határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatni kell az ügyfelet az indok
pontos megjelölésével, valamint lehetőség szerint meg kell jelölni a vizsgálat befejezésének várható
időpontját. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg Cég tájékoztatja a Panaszost a rendelkezésére
álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről az adott szervek nevének és elérhetőségének
(különösen levelezési címének) feltüntetésével.

A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik. A Cég a panaszt a
Panaszos érdekeit messzemenőkig figyelembe véve mérlegeli.

Szóbeli panasz:

Szóbeli panasz benyújtása esetén a Cég felhívja a Panaszos figyelmét a panaszkezelési szabályzat
elérhetőségére, amely tartalmazza a panaszkezelési eljárásra vonatkozó információkat. A személyes
ügyintézés alkalmával – ez irányú kérés esetén – a Cég elegendő időt és nyugodt körülményeket
biztosít a Panaszkezelési szabályzat áttanulmányozására.

Telefonon közölt panasz esetén a Cég biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (az indított hívás
sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli) hívásfogadást és ügyintézést.

A Cég a szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal megvizsgálja, és
lehetőség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Cég jegyzőkönyvet
vesz fel. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt panasz esetén a panaszosnak

átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott, indoklással ellátott válasszal együtt a
Panaszosnak 30 napon belül megküldi.

Amennyiben a Panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Cég a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint
telefonon közölt panasz esetén megadja a panasz azonosításához szükséges adatokat.

A Cég a jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a
Panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a
Panaszosnak megküldi. Ebben az esetben a Cég a panaszra adott indokolással ellátott válaszát a
közlést követő 30 napon belül küldi meg.

A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:

a Panaszos neve,

a Panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a Cég neve és címe,

a panasz részletes leírása, az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével, annak
érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,

a Panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint

személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és a Panaszos aláírása.

Az előterjesztett panaszok esetében tájékoztatni kell a Panaszost az elkészült hitelesített jegyzőkönyv
vagy a másolat rendelkezésre bocsátására vonatkozó jogáról, valamint az ezek iránti kérelem
előterjesztésének módjáról.

Írásbeli panasz:

Írásbeli panasz esetén a Cég a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos
álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30
napon belül írásban megküldi a Panaszos részére. Igény esetén a Cég a kivizsgálás eredményéről
telefonon vagy e-mailben is értesítést küld.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során a Cégnek kiegészítő információkra lesz szüksége a
Panaszos részéről. Ebben az esetben a Panaszos érdeke az ilyen irányú megkeresés mielőbbi
megválaszolása, mert a Cég az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni.

A panaszok kezelése során a Panaszos részére érdemi, kifejtő választ kell adni a panaszban
megfogalmazott valamennyi kifogás – továbbá lehetőség szerint a kifogásokkal kapcsolatos kérések
és kérdések – tekintetében. A válaszadó, válaszát el kell lássa az adott ügyre vonatkozó
alkalmazásának indokával, továbbá egyszerű és könnyen érthető nyelvezetet használva kell
kommunikálnia.

A Cég a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy
döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt.
Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett
problémára reagálva küldi meg a Panaszos részére.

9. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

Az írásban benyújtott panaszt a Cég minden esetben nyilvántartásba veszi.

A Cég különös figyelmet fordít arra, hogy a panaszt benyújtó Panaszos adatait az alkalmazandó
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően köteles kezelni, illetve, hogy az azonosítás céljából bekért
adatok ne sértsék az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán
kívüli egyéb adatgyűjtési célt.

Amennyiben az írásbeli panasz vizsgálata alapján a megkeresés a Panaszos személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos, vagy a Panaszos valamely személyes adatok védelmével összefüggő jogának
gyakorlására irányul, a megkeresés egy munkanapon belül továbbításra kerül Cég adatvédelmi
tisztviselője részére.

A Cég a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a Panaszostól:

neve,

lakcíme, székhelye, levelezési címe,

telefonszáma,

értesítés módja,

panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

panasz leírása, oka,

a panasz alátámasztásához szükséges, a Panaszos birtokában lévő olyan dokumentumok
másolata, amely a Cégnél nem áll rendelkezésre,

meghatalmazott útján eljáró Panaszos esetében érvényes meghatalmazás, és

a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó Panaszos adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak
megfelelően kell kezelni!

10. A panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

A Cég internetes honlapján panasz előterjesztésére szolgáló felületet alakít ki, amelyről közvetlenül
elérhetővé teszi a Panaszkezelési szabályzatot, valamint a panaszkezeléssel összefüggésben
közérthető formában elkészített, rövid tájékoztató anyagot. Ezeket a székhelyén az ügyfélfogadásra
kijelölt helyiségben is elhelyezi.

A Panaszos részére a panaszkezelés folyamatáról szóló tájékoztatás során mindig közérthető, pontos,
szakszerű és érdemi a jogszabályi előírásoknak megfelelő – információt kell nyújtani a Panaszos
számára.

A panasz elutasítása esetén a Cég írásban tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati álláspontjáról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A
Panaszost ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi
válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

A panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy magánszemély Fogyasztó
vagy nem magánszemély Panaszos kíván-e további panaszt tenni.

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén a Fogyasztónak minősülő Panaszos az alábbiakhoz fordulhat:

Felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek és elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel.: +36 (1) 488 21 31

Fax:

web:
https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa
e-mail:
bekelteto.testulet@bkik.hu
Gazdasági Versenyhivatal

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036.

Tel.: (06-1) 472-8865

Fax: (06-1) 472-8860

web:
https://www.gvh.hu/fogyasztoknak
e-mail:
ugyfelszolgalat@gvh.hu
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ)

Cím:1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

Tel.:06-1-783-9959

Fax:06-1-783-9959

web:
https://www.feosz.hu
e-mail:
feosz@feosz.hu
Fogyasztóvédő- és Érdekszövetség Alapítvány

Levélcím: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b.

web:
https://www.fogyasztovedelem.hu
e-mail:
levelek@fogyasztovedelem.hu

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (FOME)
Internet:
http://www.fome.hu
E-mail cím:
info@fome.hu
Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE)

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.

web:
www.foved.hu
email:
foved@foved.hu
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)

1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A fsz. 3.

Tel: 1/225-8136, 1/225-8137

Fax: 1/799 8187

web:
www.tve.hu
Email:
tve@tve.hu
Közép-magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület (KÖFE)

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

web:
www.fogyvedok.hu
E-mail:
kofe@fogyvedok.hu
Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület

Cím: 2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 50.

Európai Fogyasztók szervezete

web:
www.beuc.org
Bírósági keresettel a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.

Közvetítői szolgáltatást vehet igénybe (részletes tájékoztatást kaphat erről a szolgáltatásról a
kozvetitok.irm.gov.hu weboldalon)


It's Time Shop ékszer és óra, kis-, és nagykereskedés, webáruház